Dzisiaj jest piątek, 21 października 2016r
wyszukiwarki
Aktualności
Uwaga - odpady medyczne - obowiązek informacyjny do 15 marca 2011 !! [11-03-2011]

,,

W związku ze zbliżającym się terminem wypełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego wytworzonych odpadów medycznych przypominamy Koleżankom i Kolegom lekarzom lub lekarzom dentystom prowadzącym indywidualną, indywidualną specjalistyczną lub grupową praktykę, jeżeli wytwarzają w ramach swej działalności odpady medyczne, o konieczności sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Raport należy przekazać marszałkowi województwa w terminie do dnia 15. marca 2011r. za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularz do pobrania jest tutaj.

Lekarz składa cały formularz, wypełniając tylko te sekcje, które go dotyczą (dział 1 i 2). Pozostałe przekreśla i adnotuje "nie dotyczy". Ważny jest na końcu formularza podpis oraz kontakt do osoby sporządzającej raport (e-mail, telefon).
Jednocześnie w związku z wątpliwościami wyjaśniam, że w dniu  8 grudna 2010r. Minister Środowiska wydał
nowe rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Nie mniej jednak sprawozdanie za rok ubiegły składa się jeszcze na formularzu będącym załącznikiem do starego (obecnie nieaktualnego już) rozporządzenia.

Przy tej okazji przypominam, lekarzom otwierającym nowe gabinety, że obowiązkiem jest również przedkładanie staroście właściwemu dla miejsca wytwarzania odpadów informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi (gdy wytwarza się ich mniej niż 100 kg rocznie) na 30 dni przez rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. Informacja ta powinna zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Zaniechanie obowiązków wymienionych powyżej jest karane karami pieniężnymi w wysokości 5 000 zł lub 10 000 zł (szczegółowo można o karach przeczytać w artykułach: 79b oraz 79c ustawy o odpadach). 

Poniżej do pobrania przykładowy fromularz zgłoszenia wytwarzania odpadów. Fomularz składa się w 4 egzemplarzach.  Tekst z pól wypełnionych na czerwono należy odpowiednio dostosować do sytuacji w Waszych Gabinetach. 

  Źródło: Opolska Izba Lekarska


Do pobrania: