Kary pieniężne za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień o odpadach.

W związku ze zgłaszanym przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zaniepokojeniem związanym z prowadzeniem przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowań administracyjnych, kończących się wymierzeniem stronom tych postępowań administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500 zł za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach  i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012 – 2014 oraz kierowanym do izby pytaniem czy jest możliwe odstąpienie przez organ od wymierzenia ww. kary, poniżej przedstawiamy informację prawną w przedmiotowej sprawie oraz wzory do wykorzystania: WZÓR PISMA, WZÓR ODMOWY        .
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowej sprawie prosimy kontaktować się z radcą prawnym OIL w Szczecinie w czasie dyżurów w izbie lub telefonicznie pod nr tel.: 91 48 46 800

Więcej..

wpChatIcon